Mal Müdürlüğü Hizmet Standardı 
 
 
MALMÜDÜRLÜĞÜ
  (MİLLİ EMLAK SERVİSİ)
                                                        HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
 
ZMETİN
 
 
 
 
 
 
 
ADI
 
BA
ŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
ZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
 
 
 
(EN GEÇ SÜRE)
 
 
 
1
 
SATI
Ş
 
1- Talep Dilekçesi
6 ay 20 gün
 
 
2
 
RA
 
1- Talep Dilekçesi
6 ay 20 gün
 
 
3
 
İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ
 
 
1- Talep Dilekçesi 2 – Yatı
rım Teşvik belgesi 3 – Yatırım Bilgi Formu 4 – Organize ve Endüstri Belgelerinde boş parsel bulunmadığına ilişkin belge 5 – başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz 6- Avan Projesi 7- Oda Sicil Kayıt Örneği 8- Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge 9- İşletme Hesap Özeti 10- İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu ve Mali Tabloları 11- Fizibilite Raporu ve finans tablosu, başvuruda bulunan tüzel kişilik ise ayrıca şirket ana sözleşmesi, kanuni temsilcilerin imza sirküleri ve adresleri, halka açık ise açılma oranını gösterir belge
6 ay 20 gün
 
4
 
ECRİ
MİSİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN KARŞILANMASI
1- Talep Dilekçesi
 
30 gün
 
5
 
MENKUL SATI
ŞI
 
1- Talep Dilekçesi
1 yı
l
       
 
Adres : Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. No:1 Adres : Savaştepe Hükümet Konağı
 
Tel : 0 266 5521506
Faks : 0 266 5521029
E-Posta : acayli@muhasebat.gov.tr E-Posta : skaymakamlik@mynet.com
                                                                                  HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
  
ZMETİ SUNMAKLAGÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
 
MERKEZÎ İ
DARE
TA
ŞRA BİRİMLERİ
MAHALLÎ İ
DARE
DİĞ
ER (ÖZEL SEKTÖR VB.)
BA
ŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İLK BAŞVURU MAKAMI
 
PARAF Lİ
STESİ
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İ
Ç YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DI
Ş YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİ
RTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
ZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞ
LEM SAYISI
 
 1
 
12
01
30
62
 
------
 
Ödeme
(Dilekçe)
 
İlama bağ
lı borç ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi
 
 
 
 
(Talep Dilekçesi ile)
 
 
Gerçek Ki
şiler
 
 
 
 
Tüzel Ki
şilikler
 
 
 
 
Kamu Kurumları
 
 
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Malmüdürlüğ
ü
-------
 
-------
 
1-T.C. Kimlik numarası
, ödeme yapılacak banka adı ile banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
 
 
 
 
2-Ödeme vekile yapı
lacak ise vekaletname
 
 
 
 
3- Avukatlı
k vekalet ücreti ödenmesi için serbest meslek makbuzu
 
 
 
 
4- Karar Örneğ
i
Hazine Avukatlığı
 
Saymanlı
k Müdürü
 
 
 
 
Memur
 
 
-------
 
-------
 
-------------
 
7 GÜN
(Ödenek Olması
Durumunda)
1
 
Sunulmamaktadı
r
 2
 
12
01
30
62
 
------
 
Ödeme
cra)
İlama bağ
lı borç ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi(icra emri ile)
 
Gerçek Ki
şiler
 
 
 
 
Tüzel Ki
şilikler
 
 
 
 
Kamu Kurumları
 
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Malmüdürlüğ
ü
-------
 
-------
 
1-İ
cra emri
 
 
 
 
2-
Avukatla takip edilen iş ise vekaletname
 
 
 
 
3- Karar Örneğ
i
Hazine Avukatlığı
 
Saymanlı
k Müdürü
 
 
 
 
Memur
 
 
-------
 
-------
 
-------------
 
7 GÜN
(Ödenek Olması
Durumunda)
2
 
Sunulmamaktadı
r
3
 
12
01
30
62
 
------
 
Tahsilat
 
İlama Dayalı Alacakların Tahsili
 
 
Gerçek Ki
şiler
 
 
 
 
Tüzel Ki
şilikler
 
 
 
 
Kamu Kurumları
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Malmüdürlüğ
ü
-------
 
-------
 
1-Pe
şin ödemede belge istenmemektedir
 
 
 
 
2- Taksitli ödemede taksit talebine havi dilekçe
3-
Nüfus cüzdan fotokopisi
Hazine Avukatlığı
 
Saymanlı
k Müdürü
 
 
 
 
Memur
 
 
-------
 
-------
 
-------------
 
15 GÜN
 
1
 
Sunulmamaktadı
r
 
SAVAŞTEPE HAZİNE AVUKATLIĞI  
SAVAŞTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİ
 
ZMET STANDARTLARI TABLOSU  
SIRA
NO
ZMETİN
 
 
 
 
ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
ZMETİN
 
 
 
 
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
2022 Sayılı Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Müracaatlarının Alınıp başvuranın kurumlara malvarlığı araştırmasına Gönderilmesi
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 
 
 
 
2- Matbu Başvuru Formu (Form-1)*
 
 
 
 
3- Başvurunun Vasi Tarafından Yapılması Halinde Vasilik Kararı
 
 
 
 
*Form-1 Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden Temin Edilebilir.
 
15 Gün
2
 
2022 Sayılı Yasaya Göre Özürlü Aylığı Müracaatlarının Alınıp başvuranın kurumlara malvarlığı araştırmasına Gönderilmesi
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 
 
 
 
2- Matbu Başvuru Formu (Form-1)*
 
 
 
 
3- Özürlü Raporunu Vermeye Yetkili Hastanelerden Alınan ve "2022 Sayılı Yasadan Yararlanır" İbaresi Bulunan Sağlık Kurulu Raporu
 
 
 
 
4- Özür Oranı % 40-69 Arası Olanlardan Türkiye İş Kurumuna Kayıt Yaptırdığına İlişkin Belge
 
 
 
 
5- Başvurunun Vasi Tarafından Yapılması Halinde Vasilik Kararı
 
 
 
 
*Form-1 Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden Temin Edilebilir.
 
 
 
15 Gün
3
2022 Sayılı Yasaya Göre Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Müracaatlarının Alınıp başvuranın kurumlara malvarlığı araştırmasına Gönderilmesi
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 
 
 
 
2- Matbu Başvuru Formu (Form-1)*
 
 
 
 
3- Özürlü Raporunu Vermeye Yetkili Hastanelerden Alınan ve "2022 Sayılı Yasadan Yararlanır" İbaresi Bulunan Sağlık Kurulu Raporu
 
 
 
 
4- Başvurunun Vasi Tarafından Yapılması Halinde Vasilik Kararı
 
 
 
 
*Form-1 Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden Temin Edilebilir.
 
 
15 Gün
 
 
4
2022 Sayılı Yasaya Göre Özürlü Yakını Aylığı (18 Yaş Altı Özürlü Çocuklar İçin)
 
 
 
 
Müracaatlarının Alınıp başvuranın kurumlara malvarlığı araştırmasına Gönderilmesi
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 
 
 
 
2- Matbu Başvuru Formu (Form-2)*
 
 
 
 
3- Özürlü Raporunu Vermeye Yetkili Hastanelerden Alınan ve "2022 Sayılı Yasadan Yararlanır" İbaresi Bulunan Sağlık Kurulu Raporu
 
 
 
 
4- Başvurunun Anne ve Baba Dışındaki Kişilerce Yapılması Halinde Velayet Kararı
 
 
 
 
*Form-2 Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden Temin Edilebilir.
 
 
 
15 Gün
         
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.İl Müracaat Yeri: Savaştepe Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Savaştepe Kaymakamlığı  
Telefon : 0 266 552 15 06 
Faks : 0 266 552 10 29
e-posta : acayli@muhasebat.gov.tr e-posta : skaymakamlik@mynet.com
 
SAVAŞTEPE HAZİNE AVUKATLIĞI HİZMET STANDARTLARI
Sıra
 
 
 
 
No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin Süresi
(En Geç)
1
 
İlama bağ
lı borç ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi(talep dilekçesi ile)
1- T.C. Kimlik numarası
, ödeme yapılacak banka adı ile banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
 
 
 
 
2- Ödeme vekile yapı
lacak ise vekaletname
 
 
 
 
3- Avukatlı
k vekalet ücreti ödenmesi için serbest meslek makbuzu (İcra takibi yoluyla yapılacak ödemelerde serbest meslek makbuzu icra dairesine verilecektir.)
 
 
 
 
4- Karar Örneğ
i
 
 
 
 
7 GÜN
 
(Ödenek Olması
Durumunda)
2
 
İlama bağlı borç ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi(icra emri ile)
 
1- İcra emri
2- Avukatla takip edilen i
ş ise vekaletname
 
 
 
 
3- Karar Örneğ
i
 
 
 
 
7 GÜN
(Ödenek Olması
Durumunda)
3
 
İlama Dayalı Alacakların Tahsili
 
1- Pe
şin ödemede belge istenmemektedir.2- Taksitli ödemede taksit talebine havi dilekçe3- Nüfus cüzdan fotokopisi
 
 
 
 
15 GÜN
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ve başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tesbiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Malmüdürlüğü
 
İkinci Müracaat Yeri : Malmüdürlüğü
 
Adı
Soyadı : Ali Mutlu ÇAYLI
Adı
Soyadı : Mustafa ÇAKIR
Ünvanı
: Malmüdürü V.
Ünvanı
: Vali Yrd./Kaymakam V.
Adres : Turgut Özal Cad. Hükümet Konağı
 
Adres : Hükümet Konağı
-Savaştepe
Telefon No. : 266-5522071
 
Telefon No : 266-5522636
 
Faks : 266-5522071
 
Faks : 266-5521507
 
 
 
SAVAŞTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

 
ZMETİ SUNMAKLAGÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
 
MERKEZÎ İ
DARE
TA
ŞRA BİRİMLERİ
MAHALLÎ İ
DARE
DİĞ
ER (ÖZEL SEKTÖR VB.)
BA
ŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İLK BAŞVURU MAKAMI
 
PARAF Lİ
STESİ
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İ
Ç YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DI
Ş YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİ
RTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
ZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞ
LEM SAYISI
 
 1
 
12
01
34
62
 
------
 
Satış
 
Ta
şınmazSatışı
Kanun No
2886
4070
4706
 
Ki
şiler
 
 
 
 
Kooperatifler
Kullanı
cılar
 
 
 
 
Tüzel Ki
şilikler
Maliye Bakanlığı
 
 
Defterdarlı
k (Milli Emlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
Malmüd.ğ
ü
-------
 
-------
 
Talep Dilekçesi
Nüfus Cüzdan Örneğ
i
 
 
 
 
İkametgah
 
Malmüdürlüğ
ü Milli Emlak Müdürlüğü
Müdür
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
Satış
Onayı
 
 
 
 
 
 
Diğ
er kamu kurum ve kuruluşları ile satışa uygunluk hakkında yapılan yazışmalar
-------------
 
6 ay 20 gün
 
5
 
Sunulmaktadı
r
 2
 
12
01
34
62
 
------
 
Kira
 
Ta
şınmazKiralaması
Kanun No
2886
Tebliğ
No
 
 
 
 
300
 
1.Ki
şiler
 
 
 
 
2.Tüzel Ki
şilikler
Maliye Bakanlığı
 
 
Defterdarlı
k (Milli Emlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
Malmüd.ğü
 
-------
 
-------
 
Talep Dilekçesi
 
 
Malmüdürlüğ
ü Milli Emlak Müdürlüğü
Müdür
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
Kiralama Onayı
 
 
Diğ
er kamu kurum ve kuruluşları ile kiralamaya uygunluk hakkında yapılan yazışmalar
-------------
 
6 ay 20 gün
 
8
 
Sunulmaktadı
r
 3
 
12
01
34
62
 
------
 
İrtifak
Hakkı
 
Ta
şınmaz
 
 
 
 
Üzerinde İ
rtifak Hakkı
 
 
 
 
Kurma
 
Kanun No
2886
Tebliğ
No
 
 
 
 
324
 
1.Ki
şiler
 
 
 
 
2.Tüzel Ki
şilikler
Maliye Bakanlığı
 
 
Defterdarlı
k (Milli Emlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
Malmüd.ğü
 
-------
 
-------
 
Talep Dilekçesi
 
 
Malmüdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğ
ü
Müdür
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
İrtifak Hakkı
Onayı
 
 
Diğ
er kamu kurum ve kuruluşları ile irtifak hakkı uygunluk hakkında yapılan yazışmalar
-------------
 
6 ay 20 gün
 
0
 
Sunulmaktadı
r
4
 
12
01
34
62
 
------
 
Ecrimisil
 
Ta
şınmaz
 
 
 
 
İşgali Sonucu
Yapı
lan İşlem
 
 
 
 
Kanun No
2886
Tebliğ
No
 
 
 
 
312
 
1.Ki
şiler
 
 
 
 
2.Tüzel Ki
şilikler
 
 
 
 
3. Kamu Kurumları
 
Maliye Bakanlığı
 
 
Defterdarlı
k (Milli Emlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
Malmüd.ğü
 
-------
 
-------
 
 
------
 
 
------
 
Müdür
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
 
Ecrimisil Tespit Takdir Onayı
 
 
-------
 
-------------
 
30 gün
 
500
 
Sunulmamaktadı
r
5
 
12
01
34
62
 
------
 
Menkul Mal Satışı
 
Ta
şınır Mal Satışı
Kanun No
2886
Tebliğ
No
 
 
 
 
311
296
140
 
1.Ki
şiler
 
 
 
 
2.Tüzel Ki
şilikler
Maliye Bakanlığı
 
 
Defterdarlı
k (Milli Emlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
Malmüd.ğü
 
-------
 
-------
 
 
Nüfus Cüzdan Örneğ
i
 
 
 
 
İkametgah
Geç. Tem. Mak.
 
 
 
Malmüdürlüğ
ü Milli Emlak Müdürlüğü
Müdür
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
Menkul Mal Satış
Onayı
 
 
 
 
 
 
İlgili Kurumlarla
Yapı
lan Yazışmalar
-------------
 
6 ay 20 gün
 
2
 
Sunulmaktadı
r
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU  
ZMETİ SUNMAKLAGÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
 
MERKEZÎ İ
DARE
TA
ŞRA BİRİMLERİ
MAHALLÎ İ
DARE
DİĞ
ER (ÖZEL SEKTÖR VB.)
BA
ŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İLK BAŞVURU MAKAMI
 
PARAF Lİ
STESİ
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İ
Ç YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DI
Ş YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİ
RTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
ZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞ
LEM SAYISI
 
 1
 
12
01
32
62
 
------
 
Tahsilat
 
İdari Para Cezalarının Tahsilatı
 
MYMY, 5326 Say.Kabahatler Kanunu
 
Gerçek Ki
şiler Tüzel Kişilikler
 
Kooperatifler
 
 
 
 
 
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Sava
ştepe Malmüd. Muhasebe Servisi
-------
 
-------
 
İdari Para Cezasına ilişkin Tutanak ve Yazısı
 
Malmüd. Muhasebe Servisi
 
 
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
 
-------
 
 
-------
 
-------------
 
10 dk
 
478
 
Sunulmamaktadı
r
 2
 
12
01
32
62
 
------
 
Tahsilat
 
Nüfus Para Cezaları
nın Ödenmesi
MYMY, 5326 Say.Kabahatler Kanunu
 
Gerçek Ki
şiler
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Sava
ştepe Malmüd. Muhasebe Servisi
-------
 
-------
 
- Para Cezası
na İlişkin Tutanak
Malmüd. Muhasebe Servisi
 
 
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
 
-------
 
-------
 
-------------
 
5 dk
 
272
 
Sunulmamaktadı
r
 3
 
12
01
32
62
 
------
 
İade
 
Yersiz ve Fazla Ödenen
Paraları
n İade Talepleri
MYMY
 
Gerçek Ki
şiler
 
 
 
 
Tüzel Ki
şilikler
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Sava
ştepe Malmüd. Muhasebe Servisi
-------
 
-------
 
Paranı
n Fazla ve Yersiz Alındığını belirten yazı veya karar,
 
 
 
 
İade edilmesi gereken miktar
İade edilecek kişinin IBAN ı
 
 
Malmüd. Muhasebe Servisi
 
Malmüdürü
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
 
Red ve İ
ade Belgesi
 
 
 
 
 
 
-------
 
-------------
 
1 gün
 
0
 
Sunulmamaktadı
r
4
 
12
01
32
62
 
------
 
Teslim Alma
 
Teminat Mektupları
nın Alınması ve
 
 
 
 
İadesi
 
MYMY, 4734, 4735
 
Gerçek Ki
şiler
 
 
 
 
Tüzel Ki
şilikler
 
 
 
 
Kamu Kurumları
 
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Sava
ştepe Malmüd. Muhasebe Servisi
-------
 
-------
 
Üst Yazı
,
 
 
 
 
Teminat Mektubu,
Teyit Yazı
sı,
 
 
 
 
Kurumun Teyit Talep Yazı
 
 
 
 
 
 
Malmüd. Muhasebe Servisi
 
Malmüdürü
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
 
-------
 
-------
 
-------------
 
10 dk
 
12
 
Sunulmamaktadı
r
5
 
12
01
32
62
 
------
 
Emanet Alma
 
Nakti Teminatları
n alınması
 
 
 
 
Ve İ
adesi
MYMY, 4734, 4735
 
Gerçek Ki
şiler
 
 
 
 
Tüzel Ki
şilikler
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Sava
ştepe Malmüd. Muhasebe Servisi
-------
 
-------
 
Üst Yazı
,
 
 
 
 
İade edilecek IBAN gösterir dilekçe
 
Malmüd. Muhasebe Servisi
 
Malmüdürü
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
-------
 
-------
 
-------------
 
10 dk
 
0
 
Sunulmamaktadı
r
6
 
12
01
32
62
 
------
 
Aylı
k Bağlama
2022 sayı
lı yasaya göre özürlü ve yaşlılık aylığı bağlama işlemi
2022 sayı
l Kanun
Gerçek Ki
şiler
Maliye Bakanlığı
 
Balı
kesir
 
 
 
 
Defterdarlığı
Sava
ştepe Malmüd. Muhasebe Servisi
-------
 
-------
 
Ba
şvuru Formu
 
 
 
 
Tahkikat Formu
Emniyet Formu
Mali Ara
ştırma
 
 
 
 
Özürlülük Raporu
 
Malmüd. Muhasebe Servisi
 
Malmüdürü
Müdür Yrd.
Şef
Memur
 
-------
 
-------
 
-------------
 
1 Hafta
 
114
 
Sunulmamaktadı
r
SAVAŞTEPE MALMÜDÜRLÜĞÜ - MUHASEBE